Nokian hallitus hyväksyi Nokian vuoden 2013 osakepalkkiojärjestelmän ja päätti uuden osakesäästöohjelman käyttöönotosta osana osakepalkkiojärjestelmää

Nokia Oyj
Pörssitiedote
24.1.2013 klo 13.30                                                 

Nokian hallitus on tänään hyväksynyt Nokian vuoden 2013 osakepalkkiojärjestelmän. Aikaisempina vuosina käytettyjen osakepalkkioinstrumenttien lisäksi hallitus hyväksyi uuden osakesäästöohjelman käynnistämisen. Nokian osakepalkkiojärjestelmä 2013 koostuu seuraavista osakepalkkio-ohjelmista:

- Nokian työntekijöille tietyissä maissa tarjottavasta uudesta osakesäästöohjelmasta, joka oikeuttaa ohjelmaan oikeutetut työntekijät ohjaamaan osan palkastaan Nokian osakkeiden ostoon. Määrätyn sitouttamisjakson jälkeen Nokia antaa yhden lisäosakkeen jokaista kahta ostettua osaketta kohden;

- Tulosperusteisista osakepalkkioista, joiden toteutuminen riippuu kahden erillisen taloudellisen suorituskriteerin saavuttamisesta;

- Ehdollisista osakepalkkioista, joiden toteutuminen riippuu työsuhteen jatkumisesta kolmen vuoden sitouttamiskauden ajan ja joita myönnetään yhdessä tulosperusteisten osakepalkkioiden kanssa; sekä

- Rajallisemmin ylimmälle johdolle myönnettävistä optio-oikeuksista.

Vuoden 2013 osakepalkkiojärjestelmän tarkoitus
Vuoden 2013 osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on edistää työntekijöiden tavoitteiden yhdenmukaistamista Nokian strategian ja tavoitteiden kanssa. Tulosperusteisia ja ehdollisia osakepalkkioita käytetään yhdessä Nokian merkittävimpinä pitkän aikavälin kannustinmuotoina. Tämän tarkoituksena on edistää tehokkaasti yhtiön arvon luomista ja elinkelpoisuutta pitkällä aikavälillä sekä yhtenäistää työntekijöiden intressejä osakkeenomistajien intressien kanssa. Tarkoituksena on myös varmistaa Nokian kannalta keskeisen henkilöstön sitouttaminen ja rekrytointi sekä osakepalkkion perustuminen toteutuneeseen suoritukseen. 

Uusi osakesäästöohjelma
Osakesäästöohjelman perusteella Nokian työntekijöille tarjotaan mahdollisuus ohjata osa kuukausipalkastaan Nokian osakkeiden ostoon. Ohjelmaan osallistuminen on työntekijöille vapaaehtoista. 

Työntekijällä on mahdollisuus sijoittaa ohjelmaan vuosittain vähintään 60 euroa ja enimmillään alempi määrä seuraavista: (1) 1200 euroa tai (2) 10 % työntekijän bruttovuosipalkasta. Osakeostot tehdään kuukausittain ennalta määrättyinä päivinä markkinahintaan pääsääntöisesti 12 kuukauden ajanjakson aikana. Nokia antaa kullekin ohjelmaan osallistuvalle työntekijälle yhden lisäosakkeen jokaista sellaista kahta ostettua osaketta kohden, jotka työntekijällä on hallussaan vielä viimeisen osakeoston tapahduttua kesäkuussa 2014. Kaikkien työntekijöiden säästöjen kokonaismäärä on enimmillään noin 22 miljoonaa euroa, joka vastaa noin 6,3 miljoonaa osaketta käyttäen Nokian osakkeen 3,49 euron päätöskurssia 23.1.2013. Tätä vastaava lisäosakkeiden määrä olisi 3,15 miljoonaa osaketta perustuen yhden lisäosakkeen antamiseen kahta ostettua osaketta kohden. Kannustaakseen työntekijöitä osallistumaan ohjelmaan Nokia antaa lisäksi 20 ilmaista osaketta kaikille ensimmäisen vuoden aikana ensimmäiset kolme kuukausittaista osakeostoa tehneille työntekijöille. 

Osakesäästöohjelma suunnitellaan tarjottavaksi Nokian työntekijöille (lukuun ottamatta Nokia Siemens Networksin työntekijöitä) 27 maassa vuonna 2013 alkavalla ohjelman säästökaudella. Ensimmäisen säästökauden suunnitellaan alkavan kesäkuussa 2013 ja ensimmäisten osakeostojen vastaavasti heinäkuussa 2013. Osakesäästöohjelman tarjoaminen ensimmäisen vuonna 2013 alkavan säästökauden jälkeen on riippuvainen erillisestä hallituksen päätöksestä. 

Tulosperusteiset osakepalkkiot ja ehdolliset osakepalkkiot
Nokian osakkeita annetaan tulosperusteisen osakepalkkio-ohjelman perusteella sillä edellytyksellä, että ennalta määritelty vähimmäistaso saavutetaan vähintään toisen taloudellisen suorituskriteerin osalta. Suorituskriteerit ovat keskimääräinen vuotuinen liikevaihto ja keskimääräinen osakekohtainen tulos suorituskauden aikana. Vuoden 2013 tulosperusteisen osakepalkkio-ohjelman suorituskriteerien vähimmäis- ja enimmäistasot on suunniteltu päätettävän ja julkistettavan vuoden 2013 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Tätä ennen ohjelman perusteella ei anneta tulosperusteisia osakepalkkioita. Vuoden 2013 tulosperusteisessa osakepalkkio-ohjelmassa on kaksivuotinen suorituskausi (2013-2014) ja tämän jälkeen yhden vuoden sitouttamiskausi.  Siten kahden vuoden taloudellisen suorituksen perusteella määräytyvä osakemäärä annetaan vuoden 2015 päätyttyä. Vuonna 2013 myönnettävien tulosperusteisten osakepalkkioiden perusteella voidaan antaa enintään 32 miljoonaa Nokian osaketta, mikäli molempien suorituskriteerien osalta on saavutettu niiden enimmäistaso.

Vuoden 2013 ehdollisessa osakepalkkio-ohjelmassa on kolmivuotinen sitouttamiskausi.  Vuonna 2013 myönnettävät ehdolliset osakepalkkiot voivat johtaa yhteensä enintään 16 miljoonan Nokian osakkeen antamiseen.

Optio-oikeudet
Optio-oikeuksia annetaan osana vuoden 2013 osakepalkkiojärjestelmää yhtiökokouksen vuonna 2011 hyväksymän optio-ohjelman nojalla. Optio-oikeuksia voidaan antaa vuoden 2011 optio-ohjelman nojalla vuoden 2013 loppuun asti ja ne tulevat käytettäviksi siten, että 50 % optioista tulee käyttöön kolmen vuoden kuluttua niiden myöntämisestä ja loput 50 % neljän vuoden kuluttua niiden myöntämisestä. Optio-oikeuksien merkintähinta määritellään optio-oikeuksien myöntämisen yhteydessä vuosineljänneksittäin ennalta sovitun aikataulun mukaisesti Nokian säännöllisten tulosjulkistusten jälkeen.  Vuonna 2013 on suunniteltu annettavan korkeintaan noin 11 miljoonaa optio-oikeutta. Vuonna 2013 myönnettävien optio-oikeuksien voimassaolo päättyy 27.12.2019.

Henkilöstö, jota 2013 osakepalkkiojärjestelmä koskee
Edellisen vuoden käytäntöä jatkaen ylimmän johdon osakepalkkioinstrumentteina ovat pääasiallisesti tulosperusteiset osakepalkkiot ja optio-oikeudet. Keskijohdolle myönnettävät osakepalkkiot muodostuvat pääasiallisesti tulosperusteisista ja ehdollisista osakepalkkioista. Muiden työntekijätasojen osalta tulosperusteisia ja ehdollisia osakepalkkioita käytetään valikoivin perustein tehtävissään vahvaa erikoisosaamista osoittavien henkilöiden sekä muiden Nokian kannalta keskeisten työntekijöiden sitouttamiseen ja rekrytointiin.

Noin 38 500 työntekijälle 27 maassa suunnitellaan tarjottavan mahdollisuus osallistua osakesäästöohjelmaan vuonna 2013 alkavalla kaudella edellyttäen, että tarjoukselle ei ole paikallisia oikeudellisia tai hallinnollisia esteitä. Noin 3 500 työntekijän arvioidaan osallistuvan Nokian tulosperusteiseen osakepalkkio-ohjelmaan, ehdolliseen osakepalkkio-ohjelmaan ja optio-ohjelmaan vuonna 2013.

Laimennusvaikutus
Jo myönnettyjen Nokian osakepalkkioiden ja optio-oikeuksien yhteenlaskettu laimennusvaikutus on 31.12.2012 enintään noin 2,5 % olettaen, että tulosperusteisten osakepalkkioiden perusteella tulisi annettavaksi enimmäismäärä osakkeita. Vuoden 2013 osakepalkkiojärjestelmän lisävaikutus on enintään noin 1,7 % olettaen, että tulosperusteisten osakepalkkioiden perusteella tulisi annettavaksi enimmäismäärä osakkeita ja että osakesäästöohjelman alla lisäosakkeet tulevat annettavaksi säästöjen noin 22 miljoonan euron enimmäiskokonaismäärää vasten ja että ohjelmaan osallistuville annetaan 20 ilmaista osaketta. Laskenta osakesäästöohjelman osalta perustuu Nokian 3,49 euron päätöskurssiin 23.1.2013.

Osakkeiden antaminen aiempien osakepalkkio-ohjelmien perusteella
Vuoden 2010 tulosperusteisen osakepalkkio-ohjelman suorituskausi päättyi 31.12.2012. Osallistujille ei anneta osakkeita ohjelman perusteella, koska kummankaan suorituskriteerin (osakekohtainen tulos ja keskimääräinen vuotuinen liikevaihdon kasvu) vähimmäistasoa ei saavutettu. Muiden, huomattavasti rajoitetumpien osakepalkkio-ohjelmien sitoumusten täyttämiseksi Nokian hallitus on päättänyt antaa 1 616 000 yhtiön hallussa olevaa Nokian osaketta (NOK1V) maksutta suorituksena ohjelmiin osallistuville noin 300 Nokia-konsernin työntekijälle.  

Nokia on maailman johtava langattoman viestinnän yritys, jonka tuotteista on tullut olennainen osa ihmisten elämää ympäri maailmaa. Joka päivä yli 1,3 miljardia ihmistä käyttää Nokian laitteita tallentaakseen ja jakaakseen kokemuksia, hakeakseen tietoa, löytääkseen määränpäähänsä tai yksinkertaisesti puhuakseen toisilleen. Nokian edistyksellinen teknologia ja muotoilu ovat tehneet sen brändistä yhden maailman tunnetuimmista. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta http://www.nokia.com/about-nokia.

TULEVAISUUDENNÄKYMIIN LIITTYVÄT KANNANOTOT
On otettava huomioon, että Nokiaan ja sen liiketoimintaan kohdistuu useita erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä ja tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneita seikkoja koskevat lausumat ovat tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja. Näitä ovat esimerkiksi: A) odotetut suunnitelmat ja hyödyt liittyen kumppanuuteen Microsoftin kanssa, jossa pyritään tuomaan yhteen yhtiöiden toisiaan täydentävät vahvuudet ja osaaminen uuden maailmanlaajuisen mobiiliekosysteemin luomiseksi älypuhelimille; B) strategioidemme toteuttamisen aikataulut ja odotetut hyödyt, mukaan lukien toiminnalliset ja taloudelliset hyödyt ja tavoitteet, sekä muutokset yhtiön johdossa ja toiminnallisessa rakenteessa; C) tuotteidemme ja palveluidemme toimituksiin liittyvät ajankohdat; D) kykymme innovoida, kehittää, toteuttaa ja kaupallistaa uusia teknologioita, tuotteita ja palveluita; E) arviot markkinoiden kehittymisestä ja rakenteellisista muutoksista; F) arviot ja tavoitteet koskien teollisuudenalamme volyymien kehitystä, markkinaosuutta, hintoja, liikevaihtoa ja katteita liittyen tuotteisiimme ja palveluihimme; G) toiminnallisia tavoitteitamme ja liiketoimintamme tulosta koskevat arviot ja tavoitteet; H) arviot ja tavoitteet koskien yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä; I) vireillä olevien ja uhkaavien oikeudenkäyntien ja hallinnollisten menettelyiden lopputulos; J) arviot koskien uudelleenjärjestelyiden, investointien, yrityskauppojen ja divestointien menestyksekästä toteuttamista oikea-aikaisesti ja kykyämme saavuttaa uudelleenjärjestelyihin, investointeihin, yrityskauppoihin tai divestointeihin liittyvät taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet; ja K) lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "tavoite", "arvioida", "on tarkoitettu", "tähdätä", "suunniteltu", "aikoa", "tekee" tai muu vastaava ilmaisu. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja uskoon sen tiedon valossa, joka sillä on kyseisellä hetkellä saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, todelliset tulokset voivat poiketa huomattavasti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Tekijöitä, mukaan lukien riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattaisivat aiheuttaa tällaisia poikkeamia voivat olla esimerkiksi: 1) menestyksemme älypuhelinmarkkinoilla, mukaan lukien kykymme esitellä ja tuoda markkinoille merkittäviä määriä houkuttelevia, kilpailukykyisesti hinnoiteltuja Nokia-tuotteita, joissa on Windows Phone -ohjelmistoalusta, jotka erottuvat positiivisesti kilpailijoidemme tuotteista sekä Windows Phone -ekosysteemin ulkopuolella että sisällä; 2) kykymme tehdä niistä Nokia-tuotteista, joissa on Windows Phone -ohjelmistoalusta, kilpailukykyinen valinta kuluttajille sekä menestyksemme Microsoftin kanssa kannustaa ja tukea sitä, että saavutetaan Windows Phone -ohjelmistoalustaan perustuville tuotteille kilpailukykyinen ja kannattava maailmanlaajuinen ekosysteemi, joka saavuttaa riittävän laajuuden, arvon ja houkuttelevuuden kaikille markkinaosapuolille; 3) Nokian Windows Phone 7 -ohjelmistoalustaan perustuvien Lumia -tuotteiden vähentynyt kysyntä ja liikevaihto johtuen uusien Nokian Windows Phone 8 -ohjelmistoalustaan perustuvien Lumia -tuotteiden lisääntyvästä saatavuudesta; 4) oletettu jatkuva Symbian-alustaan perustuvien laitteidemme vähentyvä myynti ja Symbian-alustan elinkelpoisuuden selkeä heikentyminen; 5) kykymme tuottaa houkuttelevia ja kilpailukykyisiä Mobile Phones -yksikön laitteita, mukaan lukien matkapuhelimet ja sellaiset laitteet, joissa on älypuhelimille ominaisia piirteitä, kuten täysin kosketusnäytölliset laitteet, oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti siten, että ne ovat laitteistoltaan ja ohjelmistoltaan erottuvia ja että niissä on paikallisesti relevantteja palveluita ja sovelluksia; 6) kykymme tehokkaasti ja oikea-aikaisesti toimeenpanna suunnitellut muutokset toimintamalliimme, mukaan lukien suunnitellut uudelleenjärjestelytoimenpiteet ja kykymme menestyksekkäästi toteuttaa suunnitellut investoinnit, yrityskaupat ja divestoinnit parantaaksemme toimintamalliamme ja saavuttaa tavoiteltuja tehokkuusetuja ja liiketoimintakulujen alennuksia sekä meidän kykymme arvioida oikein niihin liittyviä uudelleenjärjestelykuluja ja uudelleenjärjestelykuluihin liittyviä ulosmeneviä kassavirtoja; 7) meidän tulevan myyntimme kehittyminen, muiden tekijöiden ohella, voi vaatia meitä kirjaamaan ylimääräisiin komponenttivarastoihin, tuleviin ostositoumuksiin, sekä vaihto-omaisuusarvostukseen liittyviä kuluja Devices & Services liiketoiminnassamme; 8) kykymme saada tuottoa sijoituksillemme seuraavan sukupolven laitteisiin, ohjelmisto-alustoihin ja käyttäjäkokemuksiin; 9) kova kilpailutilanne eri markkinoillamme ja kykymme säilyttää tai parantaa markkina-asemaamme tai menestyksellisesti vastata kilpailuympäristömme muutoksiin; 10) kykymme pitää palveluksessa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä; 11) Location & Commerce strategiamme menestys, mukaan lukien kykymme luoda menestyksekäs paikkatietoalusta, kykymme laajentaa paikkatietopalveluitamme erinäisille laitteille ja ohjelmistoalustoille ja kyky tarjota tukea Devices & Services -liiketoiminnallemme ja luoda uusia liikevaihdon lähteitä paikkatietopalveluihimme ja paikallisiin kaupankäyntipalveluihimme liittyvistä omaisuuseristä; 12) todellinen suoriutumisemme lyhyellä ja pitkällä aikavälillä saattavat poiketa merkittävästi ennusteistamme ja siten vaikuttaa raportointiyksiköidemme kerrytettävissä olevien rahamäärien arviointiin tulevaisuudessa, mikä voi mahdollisesti johtaa arvonalentumistappion kirjaamiseen; 13) menestyksemme yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyissä kolmansien osapuolten, mukaan lukien Microsoftin kanssa; 14) kykymme nopeuttaa innovaatiota, tuotekehitystä ja toimeenpanoa tuodaksemme markkinoille oikea-aikaisesti uusia innovatiivisia ja kilpailukykyisiä mobiilituotteita sekä paikkatietoihin perustuvia että muita palveluita; 15) riippuvaisuus mobiilituotteiden ja langattoman viestinnän toimialojen kehityksestä useilla erilaisilla markkinoilla, mukaan lukien paikkatietopalveluihin ja paikallisiin kaupankäyntipalveluihin liittyvillä toimialoilla, sekä yleinen maailmanlaajuinen ja alueellinen taloudellinen tilanne; 16) kykymme suojata useita patentoituja standardisoituja tai differoivia teknologioita kolmansien osapuolien loukkauksilta tai toimenpiteiltä, jotka tähtäävät teollisoikeuksiemme mitätöimiseen ja kykymme pitää yllä olemassa olevia, tai saavuttaa uusia, patentteihin liittyvien tulojen lähteitä; 17) kykymme säilyttää ja hyödyntää perinteisiä vahvuuksiamme mobiilituotemarkkinoilla, mikäli strategioidemme täytäntöönpanon ja muiden tekijöiden johdosta epäonnistuisimme operaattoriasiakkaidemme, jakelijoidemme ja kuluttajien asiakasuskollisuuden ylläpitämisessä; 18) toimittajiemme, yhteistyökumppaneidemme ja asiakkaidemme menestys, taloudellinen tilanne ja suorituskyky; 19) kykymme ylläpitää menestyksekkäästi tuotannon, palveluiden kehittämisen ja toimittamisen, sekä logistiikan tehokkuutta ja kykymme varmistaa tuotteidemme ja palveluidemme laatu, turvallisuus tietoturva ja oikea-aikainen toimitus; 20) kykymme hankkia oikea-aikaisesti ja keskeytyksettä riittäviä määriä laadukkaita täysin toimivia komponentteja, osarakenteita, ohjelmistoja ja palveluita edullisin ehdoin, erityisesti toteuttaessamme uusien Nokia Lumia älypuhelintemme myynnin ylösajoa; 21) kykymme hallita varastoamme ja sopeuttaa toimituksemme oikea-aikaisesti tuotteidemme muuttuvaan kysyntään, erityisesti kun toteuttaessamme uusien Nokia Lumia älypuhelintemme myynnin ylösajoa; 22) todelliset tai väitetyt ongelmat tuotteidemme laadussa, turvallisuudessa tai tietoturvassa; 23) kybertietoturvamurron vaikutus tai muu meidän, yhteistyökumppaneidemme tai alihankkijoidemme keräämien, saamien tai säilyttämien tai tuotteidemme kautta saatujen tai tuotteissamme säilytettyjen henkilötietojen tai muiden kuluttajia koskevien tietojen todellinen tai väitetty katoaminen, asiaton ilmitulo tai vuoto; 24) kykymme menestyksekkäästi hallita tuotteidemme hinnoittelua ja tuotteisiimme ja toimintoihimme liittyviä kustannuksia; 25) valuuttakurssien vaihtelut mukaan lukien erityisesti vaihtelut raportointivaluuttamme euron ja Yhdysvaltojen dollarin, Japanin jenin, Kiinan yuanin sekä eräiden muiden valuuttojen välillä; 26) kykymme suojata teknologioita, joita Nokia tai muut kehittävät tai joita me lisensioimme, kolmansien osapuolten väitteiltä että olisimme loukanneet suojattuja teollisoikeuksia, sekä tiettyjen tuotteissamme ja palveluissamme käytettyjen teknologioiden saatavuus kaupallisesti hyväksyttävin ehdoin; 27) taloudellisiin, poliittisiin tai säädöksiin liittyvien tapahtuminen sekä muiden tapahtumien vaikutus myyntiimme, tuotantolaitoksiimme tai omaisuuseriimme kehittyvissä maissa; 28) eri valtioiden toimintatapojen, kauppapolitiikkojen, lakien tai säännösten muutosten vaikutukset maissa, joissa meillä on omaisuuseriä tai liiketoimintaa; 29) mahdolliset monitahoiset veroihin liittyvät seikat ja velvoitteet, joiden nojalla meille tulee maksettavaksi lisää veroja jollakin tai useilla niistä monista oikeudenkäyttöalueista joissa meillä on liiketoimintaa ja meidän tulevan myyntimme kehittyminen, muiden tekijöiden ohella, voi vaatia kirjanpitoarvon vähennyksiä laskennallisissa verosaatavissa; 30) häiriö tietoliikennejärjestelmissä tai -verkoissa, joista toimintamme on riippuvaista, joka voi esimerkiksi johtua siitä, että emme pysty menestyksekkäästi ja hallinnoidusti toteuttamaan suunniteltuja muutoksia tietojenhallintayksikössämme, mukaan lukien tiettyjen toimintojen ja työntekijöiden siirtäminen strategisille kumppaneille; 31) oikeudenkäyntien ja hallinnollisten menettelyjen epäsuotuisat lopputulokset; 32) väitteet siitä, että tukiasemien ja mobiilituotteiden synnyttämistä sähkömagneettisista kentistä aiheutuisi mahdollisia terveysriskejä, sekä niihin liittyvät oikeudenkäynnit ja julkisuus riippumatta siitä, onko väitteillä perusteita; 33) Nokia Siemens Networksin kyky toimeenpanna menestyksekkäästi ja oikea-aikaisesti sen uusi strategia ja uudelleenjärjestelysuunnitelma ja lisätä sen yleistä kilpailukykyä kannattavuutta; 34) Nokia Siemens Networksin menestys langattoman laajakaistan ja palveluiden markkinoilla ja sen kyky tehokkaasti ja kannattavasti sopeuttaa sen liiketoiminta ja toiminnot oikea-aikaisesti vastaamaan asiakkaiden yhä monipuolisempia tarpeita; 35) Nokia Siemens Networksin kyky säilyttää ja parantaa sen markkina-asemaa tai vastata menestyksekkäästi kilpailuympäristön muutoksiin; 36) Nokia Siemens Networksin likviditeetti ja sen kyky vastata käyttöpääomaa koskeviin tarpeisiin; 37) Nokia Siemens Networksin kyky tuoda oikea-aikaisesti markkinoille uusia tuotteita ja palveluita sekä niihin liittyviä parannuksia ja teknologioita; 38) Nokia Siemens Networksin kyky menestyksekkäästi toimeenpanna sen strategia Motorola Solutions -yhtiöltä hankituille langattomien verkkotoimintojen omaisuuserille; 39) kehitys suurissa, monivuotisissa sopimuksissa tai suhteessamme merkittäviin asiakkaisiin verkkoratkaisujen ja niihin liittyvien palvelujen aloilla; 40) asiakasrahoitusriskiemme hallinta erityisesti verkkoratkaisujen ja niihin liittyvien palvelujen aloilla; 41) mahdolliset käynnissä olevat tai muut viranomaistutkimukset, jotka kohdistuvat tiettyjen Siemensin entisten työntekijöiden väitettyihin rikkomuksiin, jotka voivat liittyä tai joilla voi olla vaikutusta Siemensistä Nokia Siemens Networksiin siirtyneisiin operaattoritoimintoihin ja työntekijöihin; ja 42) häiriöt, jotka aiheutuvat Nokia Siemens Networksin asiakassuhteille käynnissä olevista viranomaistutkimuksista, jotka liittyvät Siemensistä Nokia Siemens Networksiin siirtyneisiin operaattoritoimintoihin, sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 31.12.2011 päättynyttä tilikautta koskevassa Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) ss. 13 - 47 otsikon "Item 3.D Risk Factors" alla. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten huomattavan poikkeamisen tulevaisuudennäkymiin liittyvissä kannanotoissa ja lausumissa esitetyistä tulosodotuksista. Nokia ei sitoudu päivittämään tai muuttamaan tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja tai lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtuman tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

Lisätietoja tiedotusvälineille:

Nokia
Viestintä
Puh. 07180 34900
Sähköposti: press.services@nokia.com

www.nokia.com