Nokian hallitus kutsuu koolle varsinaisen yhtiökokouksen 2012

Nokian hallitus kutsuu koolle varsinaisen yhtiökokouksen 2012
Tilikaudelta 2011 ehdotetaan maksettavaksi osinkoa 0,20 euroa osakkeelta

Nokia Oyj
Pörssitiedote
26.1.2012 klo 13.25

Nokia ilmoitti tänään, että sen hallitus on päättänyt kutsua yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen koolle 3.5.2012 ja että hallitus ja sen valiokunnat tekevät alla olevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle:
- Ehdotus maksaa osinkoa 0,20 euroa osakkeelta
- Ehdotukset hallituksen kokoonpanosta ja palkkiosta
- Ehdotus omien osakkeiden hankintavaltuutukseksi joustavuuden säilyttämiseksi mutta ilman tämänhetkistä suunnitelmaa osakkeiden takaisinostamiseksi 2012
- Ehdotus tilintarkastajan uudelleen valitsemiseksi

Osinkoehdotus
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2011 maksetaan osinkoa 0,20 euroa osakkeelta. Osingon irtoamispäivä on 4.5.2012, osingon täsmäytyspäivä 8.5.2012 ja osingon arvioitu maksupäivä 23.5.2012.

Ehdotukset hallituksen kokoonpanosta ja palkkiosta
Nokian hallituksen puheenjohtaja Jorma Ollila ja hallituksen jäsenet Bengt Holmstöm ja Per Karlsson   ovat ilmoittaneet, että he eivät ole enää yhtiökokouksen jälkeen käytettävissä Nokian hallituksen jäseniksi. Jorma Ollila aloitti Nokian palveluksessa 1985 ja toimi Nokian toimitusjohtajana vuosina 1992-1999 ja Nokian pääjohtajana vuosina 1999-2006. Ollila on ollut Nokian hallituksen jäsen vuodesta 1995 ja hallituksen puheenjohtaja vuodesta 1999. Holmström on ollut hallituksen jäsen vuodesta 1999 ja Karlsson on ollut hallituksen jäsen vuodesta 2002.

Hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmäärä on yksitoista (11) ja että seuraavat hallituksen jäsenet valitaan uudelleen Nokian hallitukseen vuoden 2013 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle: Stephen Elop, Henning Kagermann, Jouko Karvinen, Helge Lund, Isabel Marey-Semper, Marjorie Scardino, Risto Siilasmaa ja Kari Stadigh.

Lisäksi nimitysvaliokunta ehdottaa, että Bruce Brown, Procter & Gamble Companyn teknologiajohtaja, Mårten Mickos, Eucalyptus Systems, Inc:n toimitusjohtaja, ja Elizabeth Nelson, riippumaton yritysneuvonantaja, nimitetään Nokian hallituksen jäseniksi samalle toimikaudelle.

Tarkempia tietoja ehdotetuista hallituksen jäsenistä tulee olemaan saatavilla valiokunnan ehdotuksessa, joka on suunniteltu julkistettavan 1.2.2012.

Nimitysvaliokunta tulee 3.5.2012 kokoontuvan varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen  pidettävässä uuden hallituksen järjestäytymiskokoukses¬sa ehdottamaan Risto Siilasmaan valintaa hallituksen puheenjohtajaksi ja Marjorie Scardinon valintaa hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Hallituksen palkkioiden osalta nimitysvaliokunta ehdottaa, että 3.5.2012 pidettävässä varsinaisessa yhtiökokouksessa valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuoden 2013 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvältä toimikaudelta samansuuruinen palkkio kuin edelliseltä neljältä vuodelta: hallituksen puheenjohtajalle 440 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 150 000 euroa, ja kullekin hallituksen jäsenelle 130 000 euroa lukuun ottamatta Nokian toimitusjohtajaa, jos hänet valitaan hallituksen jäseneksi. Lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja henkilöstöpoliittisen valiokunnan puheenjohtajalle maksettaisiin vuosipalkkiona 25 000 euroa ja kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle 10 000 euroa. Nimitysvaliokunta ehdottaa edelleen, että, kuten aiemminkin, palkkioista noin 40 % maksettaisiin markkinoilta hankittavina Nokian osakkeina, jotka hallituksen jäsenten tulee yhtiön toimintatavan mukaan säilyttää omistuksessaan jäsenyyden päättymiseen saakka (lukuun ottamatta osakkeita, joilla katetaan osakkeiden hankinnasta aiheutuvat kustannukset, mukaan lukien verot).

Ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 360 miljoonan oman osakkeen hankkimisesta. Ehdotettu osakemäärä on sama kuin hallituksen nykyisessä valtuutuksessa ja se vastaa alle 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinohjelmien toteuttamiseksi, tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeet voidaan hankkia joko kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin tai julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 30.6.2013 asti ja se päättäisi varsinaisen yhtiökokouksen 3.5.2011 antaman vastaavan valtuutuksen.

Hankintavaltuutusta ehdotetaan joustavuuden säilyttämiseksi, mutta hallituksella ei ole tällä hetkellä suunnitelmaa osakkeiden takaisinostamiseksi vuonna 2012.

Tilintarkastajan valinta
Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle PricewaterhouseCoopers Oy:n uudelleenvalintaa tilintarkastajaksi ja että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan, tarkastusvaliokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti.
Yhtiökokouskutsu ja Nokian hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle kokonaisuudessaan ovat suunniteltu julkistettavan 1.2.2012 Nokian internet-sivuilla osoitteessa www.nokia.com/agm.

Nokia on maailman johtava langattoman viestinnän yritys, jonka tuotteista on tullut olennainen osa ihmisten elämää ympäri maailmaa. Joka päivä yli 1,3 miljardia ihmistä käyttää Nokian laitteita jakaakseen kokemuksiaan, saadakseen tietoa, löytääkseen tiensä tai yksinkertaisesti puhuakseen toisilleen. Nokian innovatiivinen teknologia ja muotoilu ovat tehneet sen brändistä yhden maailman tunnetuimmista. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta: http://www.nokia.com/about-nokia

On otettava huomioon, että tähän tiedotteeseen sisältyvät, muut kuin jo toteutuneita seikkoja koskevat lausumat ovat tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja. Näitä ovat esimerkiksi: A) suunnitelmat ja odotetut hyödyt liittyen strategiseen kumppanuuteen Microsoftin kanssa jossa pyritään yhdistämään yhtiöiden toisiaan täydentävät vahvuudet ja osaaminen uuden maailmanlaajuisen mobiiliekosysteemin luomiseksi ja jossa otamme Windows Phone -ohjelmistoalustan ensisijaiseksi älypuhelinalustaksemme; B) uuden strategiamme toteuttamisen aikataulu ja odotetut hyödyt, mukaan lukien toiminnalliset ja taloudelliset hyödyt ja tavoitteet, sekä muutokset yhtiön johdossa ja organisaatiorakenteessa; C) tuotteiden ja palveluiden toimituksiin liittyvät ajankohdat; D) kykymme luoda uutta, kehittää, toteuttaa ja kaupallistaa uusia teknologioita, tuotteita ja palveluita; E) arviot markkinoiden kehittymisestä ja rakenteellisista muutoksista; F) arviot ja tavoitteet koskien teollisuudenalan volyymien kehitystä, markkinaosuutta, hintoja, liikevaihtoa ja katteita liittyen tuotteisiimme ja palveluihimme; G) toiminnallisia tavoitteita ja liiketoimintamme tulosta koskevat arviot ja tavoitteet; H) arviot ja tavoitteet koskien yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyitä; I) vireillä olevien ja uhkaavien oikeudenkäyntien lopputulos; J) arviot koskien yrityskauppojen ja uudelleenjärjestelyiden menestyksekästä toteuttamista oikea-aikaisesti ja kykyämme saavuttaa asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet yrityskauppojen tai uudelleenjärjestelyiden toteuduttua; ja K) lausumat, joissa esiintyy sana "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "arvioida", "tavoite", "on tarkoitettu", "suunniteltu", "aikoa" tai muu vastaava ilmaisu. Tällaiset lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon ja uskoon sen tiedon valossa, joka sillä on kyseisellä hetkellä saatavilla. Koska tällaisiin lausumiin sisältyy riskejä ja epävarmuuksia, todelliset tulokset voivat poiketa huomattavasti niistä tuloksista, joita tällä hetkellä odotamme. Tekijöitä, jotka saattaisivat aiheuttaa tällaisia poikkeamia voivat olla esimerkiksi: 1) kykymme luoda kilpailukykyinen älypuhelinalusta korkealaatuisille, erottuville ja voitokkaille älypuhelimille tai uusia liikevaihdon lähteitä Microsoft-kumppanuuden avulla; 2) arvioitu aikataulu siirtymiselle Windows Phone-ohjelmistoalustaan ensisijaisena älypuhelinalustanamme ja alustaan perustuvien tuotteiden tuomiselle markkinoille; 3) kykymme ylläpitää nykyisen Symbian-ohjelmistoalustamme kilpailukykyisyyttä; 4) kykymme saada tuottoa sijoituksillemme MeeGo-ohjelmistoalustaan, seuraavan sukupolven laitteisiin, ohjelmisto-alustoihin ja käyttäjäkokemuksiin; 5) kykymme rakentaa kilpailukykyinen ja kannattava maailmanlaajuinen ekosysteemi, joka on riittävän suuri ja houkutteleva ja tarjoaa riittävästi lisäarvoa kaikille osallistujille, sekä tuoda voitokkaita älypuhelimia markkinoille oikea-aikaisesti; 6) kykymme tuottaa oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti laitteistoltaan erottuvia matkapuhelimia; 7) kykymme nopeuttaa innovaatiota, tuotekehitystä ja toimeenpanoa tuodaksemme markkinoille uusia kilpailukykyisiä äly- ja matkapuhelimia oikea-aikaisesti; 8) kykymme pitää palveluksessa, kannustaa, kehittää ja rekrytoida osaavia työntekijöitä; 9) kykymme panna täytäntöön strategioitamme, erityisesti uusi mobiilituotestrategia; 10) kova kilpailutilanne eri toimialoillamme ja kykymme säilyttää tai parantaa markkina-asemaamme tai menestyksellisesti vastata kilpailuympäristömme muutoksiin; 11) kykymme säilyttää ja hyödyntää perinteisiä vahvuuksiamme mobiilituotemarkkinoilla, mikäli epäonnistuisimme operaattoriasiakkaidemme ja jakelijoidemme asiakasuskollisuuden ylläpitämisessä uuden strategiamme täytäntöönpanon ja muiden tekijöiden johdosta; 12) menestyksemme yhteistyö- ja kumppanuusjärjestelyissä kolmansien osapuolten, mukaan lukien Microsoftin kanssa; 13) toimittajiemme, yhteistyökumppaneidemme ja asiakkaidemme menestys, taloudellinen tilanne ja suorituskyky; 14) kykymme hankkia oikea-aikaisesti ja keskeytyksettä riittäviä määriä laadukkaita täysin toimivia komponentteja, osarakenteita ja ohjelmistoja edullisin ehdoin, mukaan lukien tuotantoon tai toimituksiin liittyvät häiriöt, jotka johtuvat epäsuotuisista olosuhteista toimittajiemme sijaintipaikoilla; 15) kykymme ylläpitää menestyksekkäästi tuotannon, palveluiden kehittämisen ja toimittamisen, sekä logistiikan tehokkuutta; 16) kykymme varmistaa tuotteiden oikea-aikaiset ja määrältään riittävät toimitukset, jotka täyttävät asiakkaidemme vaatimukset ja kykymme hallita varastoamme ja sopeutua oikea-aikaisesti tuotteidemme kysynnän muutoksiin; 17) todelliset tai väitetyt ongelmat tuotteidemme laadussa, turvallisuudessa tai tietoturvassa; 18) meidän tai yhteistyökumppaniemme keräämien, saamien tai säilyttämien tai tuotteidemme kautta saatujen tai tuotteissamme säilytettyjen henkilötietojen tai muiden kuluttajia koskevien tietojen todellinen tai väitetty katoaminen, asiaton ilmaiseminen tai vuoto; 19) kustannusten menestyksekäs hallitseminen, mukaan lukien kykymme saavuttaa tavoiteltuja kustannussäästöjä sekä toteuttaa niihin liittyviä uudelleenjärjestelyitä kuten henkilöstövähennyksiä tehokkaasti ja oikea-aikaisesti; 20) kykymme tehokkaasti ja sujuvasti täytäntöönpanna uusi toimintarakenne liiketoiminnoillemme; 21) langattoman viestinnän ja kiinteiden verkkojen toimialan kehitys sekä yleinen maailmanlaajuinen ja alueellinen taloudellinen tilanne; 22) valuuttakurssien vaihtelut mukaan lukien erityisesti vaihtelut raportointivaluuttamme euron sekä Yhdysvaltojen dollarin, Japanin jenin ja Kiinan yuanin sekä eräiden muiden valuuttojen välillä; 23) kykymme suojata teknologioita, joita Nokia tai muut kehittävät tai joita me lisensioimme, kolmansien osapuolten väitteiltä että olisimme loukanneet suojattuja immateriaalioikeuksia, sekä tiettyjen tuotteissamme ja palveluissamme käytettyjen teknologioiden saatavuus kaupallisesti hyväksyttävin ehdoin; 24) kykymme suojata useita patentoituja standardisoituja tai differoivia teknologioita kolmansien osapuolien loukkauksilta tai toimenpiteiltä, jotka tähtäävät immateriaalioikeuksiemme mitätöimiseen; 25) eri valtioiden toimintatapojen, kauppapolitiikkojen, lakien tai säännösten muutosten vaikutukset sekä poliittiset tai taloudelliset epävakaudet maissa, joissa meillä on liiketoimintaa; 26) häiriö tietoliikennejärjestelmissä tai verkoissa, joista toimintamme on riippuvaista; 27) oikeudenkäyntien epäsuotuisat lopputulokset; 28) väitteet siitä, että tukiasemien ja mobiilituotteiden synnyttämistä sähkömagneettisista kentistä aiheutuisi mahdollisia terveysriskejä, sekä niihin liittyvät oikeudenkäynnit ja julkisuus riippumatta siitä, onko väitteillä perusteita; 29) kykymme saavuttaa tavoitellut Nokia Siemens Networksin kustannussäästöt ja lisätä sen kannattavuutta sekä toteuttaa siihen liittyviä uudelleenjärjestelyitä tehokkaasti ja oikea-aikaisesti; 30) Nokia Siemens Networksin kyky säilyttää ja parantaa sen markkina-asemaa tai vastata menestyksekkäästi kilpailuympäristön muutoksiin; 31) Nokia Siemens Networksin likviditeetti ja sen kyky vastata käyttöpääomaa koskeviin tarpeisiin; 32) Nokia Siemens Networksin kyky menestyksekkäästi integroida Motorola Solutions -yhtiöltä hankitut langattomat verkkotoiminnot, ylläpitää hankittuun liiketoimintaan liittyvät asiakassuhteet, ristiinmyydä tuotteitaan ja palveluitaan hankitun liiketoiminnan asiakkaille ja saavuttaa arvioidut hyödyt ja synergiat yrityskaupasta; 33) Nokia Siemens Networksin kyky tuoda oikea-aikaisesti markkinoille uusia tuotteita ja palveluita sekä niihin liittyviä parannuksia ja teknologioita; 34) Nokia Siemens Networksin menestys tietoliikenneverkkoihin liittyvien palveluiden markkinoilla ja sen kyky tehokkaasti ja kannattavasti sopeuttaa sen liiketoiminta ja toiminnot oikea-aikaisesti vastaamaan asiakkaiden yhä monipuolisempia tarpeita; 35) kehitys suurissa, monivuotisissa sopimuksissa tai suhteessamme merkittäviin asiakkaisiin verkkoratkaisujen ja niihin liittyvien palvelujen aloilla; 36) asiakasrahoitusriskiemme hallinta erityisesti verkkoratkaisujen ja niihin liittyvien palvelujen aloilla; 37) mahdolliset käynnissä olevat tai muut viranomaistutkimukset, jotka kohdistuvat tiettyjen Siemens AG:n entisten työntekijöiden väitettyihin rikkomuksiin, jotka voivat liittyä tai joilla voi olla vaikutusta Siemensistä Nokia Siemens Networksiin siirtyneisiin operaattoritoimintoihin ja työntekijöihin; 38) häiriöt, jotka aiheutuvat Nokia Siemens Networksin asiakassuhteille käynnissä olevista viranomaistutkimuksista, jotka liittyvät Siemensistä Nokia Siemens Networksiin siirtyneisiin operaattoritoimintoihin; sekä ne riskitekijät, jotka mainitaan Nokian 31.12.2010 päättynyttä tilikautta koskevassa Yhdysvaltojen arvopaperisäännösten mukaisessa asiakirjassa (Form 20-F) ss.12-39 otsikon "Item 3.D Risk Factors" alla. Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten huomattavan poikkeamisen tulevaisuudennäkymiin liittyvissä kannanotoissa ja lausumissa esitetyistä tulosodotuksista. Nokia ei sitoudu päivittämään tai muuttamaan tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja tai lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtuman tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

Lisätietoja tiedotusvälineille ja sijoittajille:

Nokia
Viestintä
Puh. 07180 34900
Sähköposti: press.services@nokia.com

Sijoittajasuhteet, Eurooppa
Puh. 07180 34927

Sijoittajasuhteet, Yhdysvallat
Puh. +1 914 368 0555

www.nokia.com
www.nokia.fi